۱۰ مدل از بهترین موتور سیکلتهای مدرن ۲۰۱۱

 

۱۰ مدل از بهترین موتور سیکلتهای مدرن ۲۰۱۱

1. Honda V4

Топ мотоциклов будущего
2. Suzuki G-Strider
Топ мотоциклов будущего
3.I.Care
Топ мотоциклов будущего
4.Victory Vision 800
Топ мотоциклов будущего
5. Yamaha Tesseract
Топ мотоциклов будущего
6. Peraves Monotracer

Топ мотоциклов будущего
7. Bombadier Embrio
Топ мотоциклов будущего
8. Batpod
Топ мотоциклов будущего
9. Dodge Tomahawk
Топ мотоциклов будущего
10. Confederate Renovatio
Топ мотоциклов будущего
لطفاْ نظر راهگشایتان را اعلام فرمائید.
/ 0 نظر / 101 بازدید