خودکشی عجیب یک کانگرو!! (+عکس)

خودکشی عجیب یک کانگرو!! (+عکس)

کانگرو، خودکشی

 

انارکه جفتش را از دست داده بود. شاید از دست ما  آدم‌ها خسته شده بود، شاید میخواست بگه زمین مال شما و من میرم به دریا، اما انگار دیگه نمیخواست برگرده رو زمین، چون انرژی خودش را نصف نکرد.

 
 
 
 

دیگهنمیخواستانرژیبرایبرگشتنتوعضله‌هاشنگهدار. هرچیانرژیداشتروصرفرفتنکرد ووقتیعضله‌هاشخستهشدنخودشمیدونستکهسرنوشتشرفتنبهزیرآبهست.

 
 
 
 نظر شما چیه ؟
/ 0 نظر / 56 بازدید