بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

موضوع :
بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور  
 
 
اداره کل استان 000
شعبه ...
 
با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)
       در اجرای بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و تصویب‌نامه‌شماره 120833 / ت 47214 هـ مورخ 15/6/90 هیات محترم وزیران ( تصاویر پیوست ) در خصوص نحوه بازنشستگی بیمه شدگانی  که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تامین اجتماعی را احراز نمی کنند، توجه واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید :
1 – مشمولین این قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگی عبارتند از :
الف ) آندسته از بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل 60 سال تمام سن برای مردان و 55 سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب ) بیمه‌شدگانی که دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون مزبور ازکارافتاده‌کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده‌ و سن متقاضیان مرد کمتر از 60 سال و زن کمتر از 55 سال باشد.
2 – چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از 10 سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از 10 سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشنامه بهره‌مند گردند .
   
تبصره- حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 از طریق سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصول به صورت یکجا ، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت.
 
3 – میزان‌مستمری با رعایت مفاد ماده 77 قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل10 سال) محاسبه و تعیین شده و از شمول ماده 111 خارج می‌باشد.
تبصره 1- مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حداقل دستمزد سال 1390 و در صورت کسری مدت آن تا 24ماه، باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد.
تبصره 2 - مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمری‌بگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره 3 - در خصوص شمول و میزان وجوه مربوط به موضوع ماده 39 قانون بودجه سال 1388
کل‌کشور مکاتباتی با مراجع ذیصلاح صورت پذیرفته که پس از حصول نتیجه ، چگونگی اقدام در این ارتباط ، متعاقبا ً اعلام خواهد شد .
 
4 - در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته مشمول این بخشنامه، بازماندگان حائز شرایط وی عیناً از مستمری حین الفوت و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند بود.
 
5- واحدهای اجرائی مکلفند درخواست بیمه شدگان متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را طبق فرم پیوست تا پایان سال 1390 از ایشان اخذ و بر مبنای آن اقدام نمایند .
به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان لازم است واحدهای اجرایی نحوه تعیین مبلغ مستمری و میزان مزایای جنبی قابل پرداخت را به آنان یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی ایشان، حکم بازنشستگی آنها صادر و به مرحله اجرا درآید .
 
6 – کداساس برقراری مستمری بازنشستگی و فوت مشمولین این بخشنامه بدین‌ترتیب می باشد :
الف ) کد اساس برقراری 10623 با عنوان « بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور- بخشنامه 2/56 مستمریها »
ب ) کد اساس برقراری 15623 با عنوان « بند 91 قانون بودجه سال 1390 کل کشور- بند 4
بخشنامه 2/56 مستمریها »
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت امکانات نرم‌افزاری لازم جهت اجرای این بخشنامه را مهیا و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی‌مستمریها، درآمد حق بیمه در ادارات کل استانها ، رؤسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود .
1061930
 

و من ا... التوفیق.

دکتر رحمت اله حافظی

چنانچه نیازی به مشاوره و اقدام در جهت برقراری نازنشستگی دارید با شماره همراهم 09392652618 بگیرید. حبیبی

/ 0 نظر / 23 بازدید